ВИСТАВКИ СТУДЕНТІВ


 Звіт директора Косівського фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва

Львівської національної академії мистецтв Стеф’юка Романа Григоровича

 Щодо забезпечення фахівців з фахової передвищої освіти відповідно до державних стандартів освітньої діяльності та стандартів фахової передвищої освіти.

          Косівський фаховий коледж прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв в організації навчально-виховного процесу керується такими нормативно-правовими документами:

 • Конституцією України
 • Законом України «Про освіту»
 • Законом України «Про загальну середню освіту»
 • Законом України «Про фахову передвищу освіту»
 • Законом України «Про охорону праці»
 • Навчальними планами, робочими навчальними планами, розробленими відповідно до Типової базисної структури
 • Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

         26 лютого 2020 року наказом заступника міністра освіти відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» Косівське училище ПДМ ЛНАМ перейменовано на Косівський фаховий коледж прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ.

         Відповідно до статті 6 цього закону, рівень фахової передвищої освіти відповідає п’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здатність особи вирішувати типові спеціалізовані задачі в окремій галузі професійної діяльності або у  процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів відповідних наук та може характеризуватися певною невизначеністю умов; відповідальність за результати своєї діяльності; здійснення контролю інших осіб у визначених ситуаціях.

         Однією з ефективних умов у фаховій підготовці художника-виконавця у галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Косівського фахового коледжу ПДМ ЛНАМ є звернення до першоджерел  гуцульського народного мистецтва, його зв’язків із побутом, природою, фольклором, глибоке переосмислення творчості видатних митців у різних жанрах мистецтва.

2. Концепція освітньої діяльності

         Концепція освітньої діяльності Коледжу – програмний документ, який містить цілі та принципи освітньої діяльності Коледжу, що спрямовані на забезпечення через навчально-виховний процес всебічного розвитку людини як особистості, найвищої цінності суспільства, її здатності до отримання знань впродовж життя, виховання моральних цінностей.

         Метою діяльності фахового коледжу є здійснення діяльності, пов’язаної із наданням освітніх послуг з одержання профільної середньої освіти академічного спрямування, з одержання фахової передвищої освіти, забезпечення сфери освіти й культури висококваліфікованими художниками-виконавцями з високим рівнем громадських, духовних і моральних якостей. Навчальні методики в Коледжі базуються на регіональних традиціях народного мистецтва та принципах їх адаптації до вимог сучасного мистецького середовища.

         Пріоритетними напрямками розвитку Коледжу є:

 • розробка та забезпечення функціонування результативної системи управління розвитком Коледжу, вивчення, аналіз та застосування європейського досвіду в освітній сфері діяльності з метою виявлення резервів підвищення якості освітніх послуг, здійснення запобіжних і коригувальних дій, спрямованих на усунення причин невідповідностей у діяльності Коледжу та забезпечення його конкурентоздатності.
 • поєднання професійної підготовки фахівців із формуванням у них широкого світогляду, громадянської зрілості, національної свідомості, високої моральної культури, здорового способу життя;
 • забезпечення відповідності освітніх послуг до державних стандартів фахової передвищої освіти та європейських вимог до якості знань при входженні в єдиний освітній простір;
 • створення та забезпечення рівних умов доступу до здобуття фахової передвищої освіти, залучення до навчання вступників, забезпечення прозорості, відкритості вступної кампанії;
 • відкриття нових перспективних спеціальностей для підготовки фахівців;
 • розвиток мистецької компоненти у навчальних програмах коледжу,проведення творчих експериментів, впровадження інноваційних управлінських, педагогічних та інформаційних технологій, спрямованих на зміцнення цілісної структури Коледжу, забезпечення його сталого розвитку.

          Концепція діяльності навчального закладу базується на відродженні та розвитку народних ремесел Гуцульщини, творчому процесі на засадах давньої мистецької традиції. Вивчивши та переосмисливши історичний досвід плеяди відомих майстрів, професійними художниками вироблені власні ключові методики навчального процесу у формуванні мистецької школи, на їхній основі створено художньо вартісні твори мистецтва.

          Випускники коледжу складають велику частку професійних майстрів, які своєю діяльністю зберігають та розвивають місцеві художні промисли, що є важливою ланкою економічного розвитку даного реґіону.

Головною метою перебудови освітньої діяльності в Косівському фаховому коледжі ПДМ ЛНАМ є приведення її у відповідність до вимог ринкової економіки, тобто забезпечення підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, здатних забезпечити високу  якість та продуктивність праці.

В умовах реформування фахової передвищої освіти до випускника мистецького навчального закладу підвищуються вимоги, а саме: самостійність, вміння швидко приймати рішення, креативно мислити, генерувати оригінальні ідеї, творчо підходити до розв`язання професійних завдань.

Тому підготовка майбутніх випускників Косівського фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва повинна ґрунтуватися на вимогах державних стандартів навчання, сучасних інформаційних технологіях, що дасть змогу майбутнім спеціалістам навчатися і працювати в єдиному професійному європейському просторі.

Станом на 1 вересня 2020 року підготовка фахівців у Косівському фаховому коледжі ПДМ ЛНАМ проводиться за галузевим стандартом вищої освіти МОН України (ОПП, ОКХ підготовки «молодшого спеціаліста»), так як галузеві державні стандарти рівня фахової передвищої освіти знаходяться в МОН України на стадії розробки.

Зміст підготовки фахівців творчого напрямку освіти в Косівському фаховому коледжі  ПДМ ЛНАМ  побудований на основі освітньо-кваліфікаційної та освітньо-професійної характеристики молодшого спеціаліста. Це передбачає оволодіння майбутніми фахівцями основ соціально-гуманітарних і фахових знань, навичок практичного застосування для завдань, що передбачені для професії художника-виконавця; володіння високими моральними якостями; навичками організаторської роботи в колективах; здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної  діяльності, що передбачає формування та розвиток проектно-професійних компетентностей у галузі декоративно-прикладного мистецтва, які направлені на здобуття здатності володіти методами змістового та соціального наповнення проекту; володіння інформаційними технологіями, уміння опрацьовувати різні види інформації, уміння й навички роботи з друкованими джерелами, уміння здобувати інформацію з інших джерел, адаптувати її відповідно до цілей і завдань педагогічного процесу;

           Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним документом, у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу й рівень освітньої та професійної підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший спеціаліст».

Складовими змісту освіти є нормативний та вибірковий компоненти. Нормативний компонент змісту освіти визначають відповідні державні стандарти освіти. Варіативні частини освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів із початкової освіти спрямовані на підсилення змісту нормативної частини підготовки фахівця та врахування потреб реґіону, інтересів студентів та здатностей кадрового забезпечення якісної підготовки випускників Косівського фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, схвалені методичною радою та затверджені директором коледжу.

          Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого навчального закладу (ОКХ) є галузевим нормативним документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

Цей стандарт є складовою галузевих стандартів вищої освіти, в якій узагальнюються вимоги з боку держави, світового співтовариства та споживачів випускників до змісту вищої освіти. ОКХ відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту вищої освіти з боку держави та окремих замовників фахівців.

ОКХ визначає галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників вищого навчального закладу з певних спеціальностей певного освітньо-кваліфікаційного рівня та державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування.

Стандарт використовується під час:

 • визначення цілей освіти та професійної підготовки;
 • розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти (освітньо-професійна програма підготовки фахівців, засоби діагностики якості вищої освіти);
 • визначення первинних посад випускників вищих навчальних закладів та умов їх використання;
 • розроблення та корегування складових галузевих стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів (варіативні частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми підготовки фахівців та засобів діагностики якості вищої освіти, навчальний план, програми навчальних дисциплін);
 • визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;
 • професійної орієнтації здобувачів фаху та визначення критеріїв професійного відбору;
 • прогнозування потреби у фахівцях відповідного(ої) напряму (спеціальності) та освітньо-кваліфікаційного рівня, плануванні їх підготовки і під час укладання договорів або контрактів щодо підготовки фахівців;
 • розподілу та аналізу використання випускників вищих навчальних закладів.

          Цей стандарт установлює:

 • нормативну частину змісту навчання у залікових одиницях, засвоєння яких забезпечує формування компетенцій відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики;
 • рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик;
 • нормативний термін навчання за очною формою навчання;
 • нормативні форми державної атестації.

         Право на реалізацію ОПП мають вищі навчальні заклади при наявності відповідної ліцензії, виданої уповноваженим органом виконавчої влади.

          Розподіл змісту навчання та навчального часу за циклами підготовки, навчальними дисциплінами й практиками.

Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:

- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки,

- цикл професійно-орієнтованої підготовки;

- цикл професійно-практичної підготовки, що разом із попередніми циклами забезпечує певний освітньо-кваліфікаційний рівень.

         Компетенції щодо вирішення проблем і задач соціальної діяльності, інструментальних і загальнонаукових задач, та уміння, що забезпечують наявність цих компетенцій.

         Загальні вимоги до властивостей і якостей випускників вищого навчального закладу як соціальних особистостей подаються у вигляді переліків компетенцій щодо вирішення певних проблем і задач соціальної діяльності, інструментальних і загально-наукових задач та системи умінь, що забезпечують наявність цих компетенцій.

         Вищі навчальні заклади готують випускників як соціальних особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і задачі діяльності за умови оволодіння системою умінь та компетенцій, що визначені у таблиці Додатка В.

         Вимоги до системи освіти та професійної підготовки.

         Випускники ВНЗ повинні відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, які передбачають спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у вказаних видах економічної діяльності.

          Кваліфікаційна характеристика професії «Художник-виконавець» «Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів», «Керівник аматорського дитячого колективу» (з дипломом молодшого спеціаліста) передбачає комплекс знань та навичок з: виконання робочих і творчих ескізів об’єктів предметної діяльності за видами робіт, робочих проектів, виробів; з виконання проектів художніх виробів; здійснення фахових робіт з підготовки та проведення тематичних експозицій; з проведення авторського нагляду за практичним виконанням творів декоративно-прикладного мистецтва; здійснення навчально-виховного процесу: організації та керівництва дитячим аматорським колективом.

          Художник-виконавець (з дипломом молодшого спеціаліста) повинен знати: відповідні положення законодавства України; постанови, керівні, методичні і нормативні матеріали, які стосуються питань процесів технології виготовлення об’єктів предметної діяльності, системи проектної документації, естетичні, ергономічні, техніко-конструктивні, функціональні вимоги до об’єкту предмету діяльності; основи психології, педагогіки, методики викладання та менеджменту.

         Викладачі навчального закладу, що забезпечують підготовку з дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу, повинні мати педагогічну вищу освіту з відповідною кваліфікацією. Викладачі дисциплін професійно-орієнтованої підготовки повинні мати вищу освіту за фахом.

         У відповідності з Законом України «Про освіту» та іншими законодавчими заклад фахової перед вищоїосвіти несе відповідальність за дотримання державних вимог щодо якості та професійної підготовки випускників.

Компетенція

Абревіатура

компетенції

Компетенції соціально-особистісні:

КСО

- розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно природи (принципи біоетики);

КСО 01

- розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя;

КСО 02

- здатність учитися;

КСО 03

- здатність до критики й самокритики;

КСО 04

- креативність, здатність до системного мислення;

КСО 05

- адаптивність і комунікабельність;

КСО 06

- наполегливість у досягненні мети;

КСО 07

- турбота про якість виконуваної роботи;

КСО 08

- толерантність;

КСО 0 9

- екологічна грамотність.

КСО 10

Загальнонаукові компетенції:

КЗН

- базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;

КЗН-01

- базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії;

КЗН-02

- базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси;

КЗН-03

- базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін;

КЗН-04

- базові знання в галузі, необхідні для освоєння загальнопрофесійних дисциплін.

КЗН-05

Інструментальні компетенції

КІ

- здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою;

КІ-01

- знання іншої мови(мов);

КІ-02

- навички роботи з комп'ютером; використовування Internet-ресурсів

КІ-03

- навички у пошуку інформації, здатність її аналізувати

КІ-04

- навички управління інформацією;

КІ-05

- дослідницькі навички.

КІ-06

Професійні компетенції

загально-професійні:

КЗП

- базові уявлення про різноманітність предметів , об’єкта діяльності

КЗП-01

- здатність використовувати теоретичні знання й практичні навички для оволодінняосновами теорії й методів творчого процесу

КЗП-02

- володіння методами спостереження, аналізу, ідентифікації, класифікації об’єктів предмета діяльності

КЗП-03

- сучасні уявлення про принципи формотворення об’єктів предмета діяльності

КЗП-05

- застосування сучасних методів роботи з об’єктами предмета діяльності у виробничих умовах

КЗП-06

- володіння методологією і методами пізнання, творчої діяльності при вирішенні професійних завдань, розробці соціальних та екологічних заходів, організації міжнародних відносин;

КЗП-07

- здатність до сприйняття і переживання образного змісту творів усіх видів мистецтва;

КЗП-08

- оцінювати духовну спадщину свого народу (хореографію, пісні, обряди, традиції, надбання художнього мистецтва тощо);

КЗП-09

- здатність вивчати та використовувати наукові та культурні досягнення світових цивілізацій за умови шанобливого ставлення до різних культур і релігій;

КЗП-10

- здатність до творчої ініціативи,  можливості для гнучкого керування процесом розвитку фахового мислення;

КЗП-11

- вміти визначати часові рамки та означення етапів розвитку світової культури;

КЗП-12

- здатність до  творчої уяви й образного мислення, художньої спостережливості, зорової пам'яті, виховання широкої художньо-естетичної культури і художнього смаку;

КЗП-13

- здатність розглядати досягнення української культури в контексті культури світової;

КЗП-14

- здатність до збагачення власної  духовної культури шляхом самоосвіти, творчої праці над поглибленням і вдосконаленням культурно-освітніх знань;

КЗП-15

- здатність до аналізу явищ духовного життя, усвідомлювання природи різних жанрів художньої творчості й видів мистецтва;

КЗП-16

- знання й застосування на практиці принципів біоетики, розуміння соціальних і екологічних наслідків своєї професійної діяльності;

КЗП-17

- знання правових основ  законодавства України в галузі охорони природи й природокористування;

КЗП-18

- здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці;

КЗП-19

- здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді;

КЗП-20

           Спеціалізовано-професійні компетенції

КСП

застосовування професійно-профільованих знань при створенні предметів декоративно-прикладного мистецтва (за видами)

КСП – 01

використання технологічних стандартів та нормативних документів для практичного виконання предметів декоративно-прикладного мистецтва

КСП - 02

знання основних шляхів пошуку композиційно-цілісного рішення об’єктів предмета діяльності за видами робіт

КСП - 03

використовування навичок з рисунку та живопису для освоєння теоретичних основ і практичного виконання  творів декоративно-прикладного мистецтва.

КСП - 04

використовування професійно-профільованих знань з розвитку тенденцій  в декоративно-прикладному мистецтві при проектуванні творів в матеріалі (за видами)

КСП - 05

використовування професійно-профільованих знань та практичних навичок з рисунку, ліплення, композиції, кольорознавства, креслення та перспективи для створення проектів предметів декоративно- прикладного мистецтва.

КСП - 06

використовування професійно-профільованих знань та практичних навичок з ескізної та технічної проектної графіки при створенні предметів декоративно-прикладного мистецтва

КСП - 07

використовування теоретичних знань та практичних навичок для оволодіння методами виконання творів декоративно-прикладного мистецтва

КСП - 08

використовування професійно-профільованих знань і практичних навичок з композиційної організації форми

КСП - 09

використовування теоретичних знань та практичних умінь з формоутворення, матеріалознавства, конструювання та технології виконання предметів декоративно-прикладного мистецтва

КСП - 10

використовування професійно-профільованих знань і практичних навичок щодо застосування обладнання, устаткування для виконання предметів декоративно-прикладного мистецтва за (видами).

КСП - 12

використовування професійно-профільованих знань і навичок з графічного і документального оформлення всіх етапів художнього проектування об’єктів предмету діяльності за видами робіт

КСП - 13

використовування професійно-профільованих знань та навичок при макетуванні та виконанні робіт в матеріалі

КСП - 14

використовування знань, умінь і навичок змісту спеціалізованих професійних дисциплін в процесі вирішення практичних завдань

КСП - 15

використовування професійно-профільованих знань й умінь в практичному використанні комп’ютерних технологій в галузі професійної діяльності

КСП - 16

     
 • Кадрова політика

 

Основні напрямки кадрової політики:

 • оптимізація штатного розпису та педагогічного навантаження;
 • підготовка педагогічного колективу до організаційних змін;
 • створення умов для безперервного підвищення кваліфікації педагогів та управлінців;
 • формування потреби у творчій самоосвіті впродовж усієї професійної життєдіяльності;
 • підвищення рефлексивної культури педагогічного колективу;
 • розробка і запровадження різноманітних особистісних моделей взаємодії студентів і педагогів.

За наслідками реалізації основних напрямків кадрової політики навчального закладу передбачається і ведеться робота педагогічного колективу з :

 • реалізації стандарту повної загальної середньої освіти;
 • створення умов для формування компетентного педагога, здатного до саморозвитку, гнучкості в діяльності, креативності;
 • осмислення впровадженого нового змісту освіти на підставі компетентнісно-орієнтованого підходу;

Штатний розпис. Кадровий потенціал

 

 

 

Показник

2020

1

2

3

1.

Облікова чисельність адміністративного персоналу, (осіб)

9

2.

Облікова чисельність фахівців, (осіб)

6

3.

Облікова чисельність робітників, (осіб)

1

4.

Облікова чисельність педагогічних працівників, (осіб)

в т.ч. сумісників, (осіб)

61

3

5.

Облікова чисельність викладацького складу, (осіб)

з них: викладачі вищої категорії

викладачі першої категорії

викладачі другої категорії

спеціалісти

53

30

9

6

4

6.

Облікова чисельність викладацького складу, якому присвоєно педагогічне звання, (осіб)

«викладач-методист»

«старший викладач»

8

14

7.

Штатна укомплектованість (всього%):

з них: викладачі вищої категорії

викладачі першої категорії

викладачі другої категорії

спеціалісти

100

57

17

12

8

8.

Кількість сумісників (всього)

з них: кандидатів наук

3

1

9.

Середній вік штатних викладачів:

з них: викладачі вищої категорії

43

48

10.

Кількість викладачів пенсійного віку, (осіб)

з них: викладачі вищої категорії

4

4

11.

Загальна частка викладачів, які пройшли підвищення

кваліфікації за останні 5 років, %

90

 

           Навчально-виховну роботу в коледжі здійснюють 61 педагогічних працівників, із них: основні працівники –  53; сумісники –  3; ступінь кандидата наук – 1; почесне звання «Заслужений майстер народної творчості України» 1; почесне звання «Заслужений художник України» – 1; «Спеціаліст вищої категорії» –  30; педагогічне звання «Старший викладач» − 14, «Викладач-методист» – 8.

Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «фахового молодшого бакалавра» за державним замовлення та на умовах контракту в коледжі здійснюється з таких галузей знань і спеціальностей:

– згідно з переліком 2015 року:

Галузь знань                              02 Культура і мистецтво

Спеціальність                            023 Образотворче мистецтво,

                                                       декоративне мистецтво, реставрація

                                                  

Ліцензійний обсяг прийому на навчання в Косівському фаховому коледжі ПДМ ЛНАМ освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» складає 84 особи за денною формою навчання за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

4. Про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників КФКПДМ ЛНАМ

 

 

Дирекція фахового коледжу приділяє належну увагу атестації педагогічних працівників, яка проводиться відповідно до наказу МОН України №930 від 06.10.2010р. «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.2010р. за № 1255/18550), наказу Міністерства культури України №628 від 12.07.2018р.  «Питання атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018р. за №926/32378). В коледжі працює постійна атестаційна комісія, яка всебічно вивчає діяльність кожного викладача, який атестується. Атестація проводиться на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації та педагогічної майстерності, результатів педагогічної роботи, відвідування занять та позаавдиторних заходів з урахуванням думки студентів за результатами психолого-педагогічного анкетування. Атестація педагогічних працівників дає змогу виявити їх професійну підготовку, фаховий рівень, відповідність займаній посаді. Результати атестації фіксуються в протоколах засідань атестаційних комісій та педагогічної ради, оформляються наказом директора.

Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється щорічно, відповідно до перспективного плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2018-2023 н.р.

З метою якісного формування кадрового персоналу проводиться робота з підвищення рівня професіоналізму педагогічних працівників. Ведеться розробка та впровадження нових педагогічних технологій, викладачі опановують інтерактивні методи навчання. Дирекція коледжу сприяє залученню викладачів до пошуково-дослідницької роботи, професійному зростанню молодих викладачів. Викладачі,  які забезпечують підготовку фахівців на даній спеціальності, вдосконалюють свою педагогічну майстерність, є активними учасниками обласних методичних об’єднань. Підвищенню педагогічної майстерності також сприяє участь викладачів у педагогічних читаннях, творчих звітах циклових комісій.

         Типовим завданням перспективного планування методичної роботи з педагогічними кадрами є забезпечення необхідних умов для готовності педагога до інноваційної діяльності та здатності до подальшого власного само проектування й самовдосконалення на основі самоаналізу та коригування власного розвитку.

          Головними критеріями сформованості професійної компетентності та педагогічної майстерності викладача є:

 • Підвищення рівня навчальних досягнень студентів з предмета, який викладається;
 • Позитивна динаміка власного професійного росту.

Основними напрямками проектування методичної роботи є:

 • Методична та теоретична підготовка викладача;
 • Підготовка педагога за сучасними ефективними методиками викладання;
 • Освоєння і практичне використання теоретичної спадщини класиків світової та української дидактики, теорії виховання, методів і прийомів активізації пізнавальної діяльності студентів;
 • Психологічна підготовка;
 • Загальнокультурна підготовка;
 • Загальнотехнічна підготовка – знання нових інформаційних технологій, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, аудіювальних засобів.

Особливо це актуально в складних умовах дистанційного навчання сьогодні.

Форми методичної роботи в коледжі:

Індивідуальні форми: самоосвіта та стажування, діагностування, конструювання, бліци, наставництво, взаємовідвідування занять, участь у творчих виставках, участь у різноманітних конкурсах, майстер-класах, сайт викладача. За звітний період цьому були суттєві перешкоди, але робота проводилась.

Групові форми (в міру можливості епідеміологічної ситуації):методична рада, групові творчі виставки, робота з кафедрами інституту, циклові комісії, школа молодого викладача, школа педагогічної майстерності, творчі групи, постійно діючий психолого-педагогічний семінар.

Колективні форми (практикувались в меншій мірі): педагогічна рада, адміністративна рада, проблемний семінар, педагогічні читання та методичні виставки.

Більш вимогливою стала атестація педагогічного персоналу відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури.

Атестаційна комісія коледжу на засіданні 29 жовтня висловила клопотання перед атестаційною комісією Міністерства культури та інформаційної політики України про підтвердження кваліфікаційних категорій та педагогічних звань викладачам:

 • Балагурак Х. Т. – підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач-методист».
 • Ходан В. В. - підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач-методист».
 • Стефюк Р. Г. - підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач-методист».
 • Юсипчук Н. В. - підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач».
 • Чорний О. М. - підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач».

Також атестаційна комісія коледжу атестувала позачергово молодого викладача відділу художнього розпису Мороза П. В. на відповідність займаній посаді та присвоїла йому кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

В даний час атестаційна комісія закладу вивчає документацію та педагогічну діяльність педагогів теоретичних дисциплін: Баревич О. В., Босович М. В., Кошак Н. Б., Стеф’юка П.Ю., вихователя Стефурака Т. В.

5. Ефективність навчально-методичної і творчої діяльності КФКПДМ ЛНАМ. Впровадження їх результатів

           Основними завданнями навчально-методичної роботи в контексті реалізації ступеневої системи вищої освіти є: розробка моделі фахівця XXI століття та формування вимог щодо рівня його професійних знань, умінь та навичок, здатності до самонавчання, адаптації до діяльності в ринкових умовах та саморозвитку; створення науково-методичних комплексів спеціальностей та навчальних комплексів дисциплін на основі передових педагогічних технологій і відповідної навчально-лабораторної бази; забезпечення умов та дотримання вимог державної ліцензії, освітніх стандартів; визначення змісту і форм навчальної діяльності на різних етапах підготовки фахівців та їх атестації; вивчення змісту та характеру роботи випускників з метою внесення змін і доповнень до змісту програм та організації навчального процесу; розробка принципів і форм рейтингової системи оцінювання, критеріїв оцінки знань, тестів для визначення рівня професійних знань, умінь та навичок; оволодіння новими системами інформаційного забезпечення навчального процесу.

Навчальний процес – це структурована система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти певного освітньо-кваліфікаційного рівня відповідно до вимог державних стандартів вищої освіти.

          Враховуючи пріоритети сучасної системи освіти, зокрема безперервність у навчанні, в коледжі створені необхідні умови для навчання випускників за системою ступеневої освіти за скороченим терміном навчання. Випускники КФКПДМ мають можливість продовжувати навчання в Львівській національній академії мистецтв та інших вищих навчальних закладах України. Розроблені навчальні плани підготовки «фахових молодших бакалаврів», які відповідають діючим галузевим стандартам.

Центром методичної роботи з викладачами є навчально-методичний кабінет коледжу, де зібрані нормативні, навчально-методичні, інформаційні матеріали, взірці звітної документації, систематизовані матеріали досвідчених педагогічних працівників, унаочнення тощо. У своїй діяльності навчально-методичний кабінет керується законами, постановами, наказами, інструкціями Кабінету Міністрів України, Президента України, Міністерства освіти і науки України з питань підготовки «фахових молодших бакалаврів» і підвищення кваліфікації викладацького складу, рішенням педагогічної та навчально-методичної ради коледжу, річним планом роботи навчально-методичного кабінету.

Навчально-методичний кабінет сприяє впровадженню науково-педагогічних знань, інноваційних досягнень у галузі навчання та виховання студентської молоді, організовує проведення та обговорення відкритих занять, психолого-педагогічних семінарів, виховних годин, виставок-оглядів методичних робіт усіх форм навчальної діяльності, упорядковує нову літературу з питань педагогіки, інноваційних педагогічних технологій, комп’ютеризації навчального процесу.

         Однією з важливих ланок роботи навчально-методичного кабінету є координація роботи циклових комісій, які створені відповідно до Положення про Косівський фаховий коледж прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв.

          Навчально-методична робота циклових комісій спрямована на створення методичного забезпечення дисциплін, які забезпечують студентам якісне опановування навчальної програми. Викладачі системно і фахово укомплектовують навчально-методичні комплекси навчальних предметів, до яких входять:

 • програма навчальної дисципліни;
 • робоча навчальна програма дисципліни;
 • методичне забезпечення лекційного курсу;
 • навчально-методичне забезпечення практичних занять;
 • методичне та дидактичне забезпечення самостійної роботи (зміст самостійної роботи, методичні вказівки, тестові завдання);
 • тематика контрольних, курсових робіт та методичні вказівки;
 • засоби діагностики знань (ККР, пакети контрольних замірів залишкових знань, вправи, тести для поточного та підсумкового контролю, екзаменаційна документація);
 • електронні версії лекційного курсу та забезпечення практичних занять;
 • критерії оцінювання знань і вмінь студентів;
 • фонд законодавчого та інструктивного матеріалу

6. Про наукову, творчу і мистецьку діяльність викладачів та студентів КФКПДМ ЛНАМ

 

          Творча робота викладачів КФКПДМ ЛНАМ здійснюється відповідно до річного плану роботи коледжу та індивідуального плану роботи викладачів.

Творча та наукова робота (циклова комісія фундаментальних дисциплін)

 

 • Балагурак Х.Т. «Рисунок в сучасній школі декоративно-прикладного мистецтва» наукова публікація в рамках участі в І Міжнародній науково-практичній конференції «SCIENTIFIC COMMUNITY: INTERDISCIPLINARY RESEARCH», 26 -28 вересня 2020р., м. Гамбург, Німеччина.
 • Учасниця всеукраїнський онлайн-семінар практикум «Зрима пісня» проходив 27 — 29 жовтня 2020 року.
 • Пройшла курс «Наука про навчання: що має знати кожен вчитель?» (Колумбійський університет, США).
 • Взяла участь у конференції зі співпраці бізнесу та університетів «Uni-biz bridge 5», присвяченій питанням адаптації навчального процесу та дуальної освіти до онлайн режиму.
 • Гамуляк І.І. прийняла участь у міжнародній онлайн виставці у серпні 2020р. «Forks in The Road». Представила 2 роботи.
 • Пройшла онлайн-курси підвищення кваліфікації «Курс Power Point»

        

 • Кондрат-Панько Р. І. Взяла участь у конференції зі співпраці бізнесу та університетів «Uni-biz bridge 5», присвяченій питанням адаптації навчального процесу та дуальної освіти до онлайн режиму.
 • Учасниця освітнього онлайн-проекту для викладачів «Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання».
 • Іванчук М. М. Наукова публікація «Творчість Євгена Сагайдачного на тлі історичних подій та ідей українського авангарду», збірник наук. пр. Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка.
 • Учасниця онлайн-вебінару «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять»
 • Коваленко О. А. Виставка творчих робіт у Музеї етнографії та екології карпатського краю в м. Яремче.
 • Чухань Н. Д. Учасниця онлайн-вебінару «Мобілка в закладах освіти карантинної України».
 • Приймак П. І. Брав участь у вебінарі «Організація дистанційного і змішаного навчання»

 

Творча робота (циклова комісія ХТ/ХВМО)

 

         Організація виставок та заходів святкування 30-ї річниці відновлення відділу ткацтва (Волощук Т.В.):

 • виставка кращих студентських проектів І-ІV курсів коледжу;
 • виставка кращих курсових та дипломних робіт студентів та викладачів

         Організація тематичних показів моделей на заходах «Гердан» та семінарі з інформатики із залученням студентів (Швед О.В).

         Протягом липня 2020 р. Волощук Т. В. провела арт-проект у соціальних мережах за темою: «Закохана у ткацтво або 20+…» з нагоди 20-ліття творчої діяльності та з метою популяризації рукотворного ткацтва. Ведеться робота над навчально-методичний проектом зі студентами ІІ курсу на тему «Фактурні техніки ткацтва» на прикладі опрацювання спільного джерела творчості під назвою «Шлях до вершин»

         Кондратюк О.В. активно веде творчу діяльність. продовжує роботу протягом 2020 р. над проектом «Єдина реальність» з метою організації виставки творчого тандему з Кондратюком О.

        У серпні викладачі циклової комісії були слухачами проекту «Тeach me on line» від міжнародної компанії GTI (3.08-6.08 2020 р.).

        Волощук Т. В. брала участь у вебінарі й отримала теоретичні знання та навики за темою «Творча колаборація» для педагогів всіх категорій який відбувся в межах Всеукраїнського Інтернет-марафону «Впровадження інноваційних методів навчання» (27-28  жовтня 2020 р.).

Творча робота (циклова комісія ХВД/ХОМ)

          Радиш М.Б.

 • Всеукраїнська виставка «Світ Божий, як Великдень» 20.08.2020-12.09.2020 р. м. Лубни
 • ІІІ Всеукраїнська виставка сучасного декоративно-вжиткового мистецтва «від Землі до Сонця» 5-23 жовтня 2020 р. м. Чернівці
 • Всеукраїнська виставка до Дня художника 9.10.20р.-1.11.20р. м. Київ
 • Персональна виставка «МІСТОк» в Харківському художньому музеї 15.10.2020 -12.11.2020 р. м . Харків
 • Персональна виставка «МІСТОк» у Чугуївському художньо-меморіальному музеї І.Ю.Рєпіна 3.12.20 р.-3.01.20 р. м. Чугуїв
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Зрима пісня». Тема: «Значення традиційних оберегових символів у сучасному житті» 27-29 жовтня 2020 р. м. Одеса. Тема доповіді: «Застосування символічних мотивів художнього дерева на уроках профмайстерності в КФКПДМ ЛНАМ»

          Молинь І. Р.

Міжнародна науково-практична конференція «Гагенмейстерські читання» (до 175-річниці від дня народження Визначного українського художника-педагога В׳ячеслава Розвадовського) 19 листопада 2020 р., Кам׳янець-Подільський національний університет ім.І.Огієнка, м. Кам׳янець-Подільський. Тема доповіді: Вшанування пам’яті визначного майстра Миколи Федірка (1920-2004 рр.).

          Захарків О.І.

Пройшов освітній онлайн проект для викладача «Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання», серпень 2020 р.

Творча робота (циклова комісія ХР)

         Барановський І.В.  

- Пройшов освітній онлайн-проект для викладачів «Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання» (сертифікат відділу «Люди і культура» JTI, 14 год., 7 серпня 2020 р).

- Розпис фасаду музею писанкового розпису. 22 жовтня 2020 р. м. Коломия, пр. Чорновола 43, 22 жовтня 2020 р.

         Григорук А.А.

- Персональна виставка живопису та графіки. Музей ім. Івана-Франка, с. Криворівня, квітень-травень 2020 р.

- Участь у тематичній виставці « Великдень». Національний центр «Український дім», вул.. Хрещатик, 2, м. Київ.

- Художнє оформлення книги «Етнологія Гуцульщини: фольклор та обрядовість» автор Аделія Григорук.

- Персональна виставка «Живопис». Фойє інституту ПДМ ЛНАМ, 18 вересня 2020 р.

- Пройшов освітній онлайн-проект для викладачів «Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання» (сертифікат відділу «люди і культура» JTI, 14 год., 7 серпня 2020 р).

- Взяв участь у конференції зі співпраці бізнесу та університетів «Uni-biz bridge 5», присвячений питанням адаптації навчального процесу та дуальної освіти до онлайн-режиму, (сертифікат UGEN ,16 год. 26-29 серпня 2020 р) .

        Захарків Р.Д.

- Пройшла освітній онлайн-проект для викладачів «Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання» (сертифікат відділу «люди і культура» JTI, 14 год., 7 серпня 2020 р).

- майстер-клас з народного розпису для учнів гуртків та ЗОШ м. Миколаїв, ауд. 44А, КІПДМ ЛАМ, 11 січня 2020 р.

- майстер-клас з народного розпису для вихованців Косівського ЦДТ м. Косів, ауд. 44А, КІПДМ ЛАМ, 5 березня 2020 р.

        Мороз  П.В.

 • Пройшов освітній онлайн-проект для викладачів «Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання» (сертифікат відділу «люди і культура» JTI, 14год., 7 серпня 2020 р).

 

Творча робота (циклова комісія ХВШ/ХК)

         Боєчко Л. С.       

 • Учасниця освітнього онлайн-проекту «Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання»,  3-7 серпня 2020 р.
 • Учасниця вебінару «Творча колаборація» 2020 р.
 • Пройшла онлайн-курси підвищення кваліфікації «Курс Power Point»
 • Взяла участь у презентації виставки творчих робіт студентів коледжу в національному парку «Древній Галич», 2020 р.

        

        Гебель С. Ф. Взяла участь у таких вебінарах:

 • Освітній онлайн-проект «Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання»
 • Вебінар «Організація навчальних лекцій та практичних занять в Zoom, Microsoft Teams, Google Meet».
 • Вебінар «Функції соціальних мереж»
 • Вебінар «Робота з інтерактивними опитувальниками»
 • Вебінар «Методи групової роботи та підтримка фокусу аудиторії»
 • Вебінар «Підготовка ефективних презентацій»
 • Всеукраїнський онлайн-форум «Викладачі 4.0: ефективні підходи для дистанційної освіти»
 • Вебінар «Самомотивація та мотивація студентів»
 • Вебінар «Майндфулнес практики: як підтримувати ментальне здоров’я викладачів та студентів»
 • Вебінар «Поведінкова модель DISC»
 • Вебінар «Методи групової роботи онлайн»
 • Вебінар «Гнучкий тайм-менеджмент»

       Герцюк М. П.

       Всеукраїнський онлайн-форум та серія практичних вебінарів «Викладачі 4.0: ефективні підходи до дистанційної освіти»

       Тематика вебінарів:

 • Самомотивація та мотивація студентів.
 • Майндфулнес практики: як підтримувати ментальне здоров`я викладачів і студентів.
 • Поведінкова модель DISC.
 • Методи групової роботи онлайн.
 • Гнучкий тайм-менеджмент.

       Чорний О. М.

 • Учасник презентації проекту «Будівництво культурно-мистецького центру «Дзбан», який відбувся у Косівському музеї народного мистецтва і побуту Гуцущини. Були запрошені заступниця МКІП Лариса Петасюк, голова Національної спілки майстрів народного мистецтва України Євген Шевченко, начальник управління культури ОДА Володимир Федорак.

Методична робота циклової комісії загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін

Никифорак-Букатка Н. Я.

 • пройшла курси підвищення кваліфікації для викладачів закладів фахової передвищої освіти. Організатор – Білоцерківський ін-тут неперервної професійної освіти, 08 лютого 2020 р.
 • пройшла підвищення кваліфікації в групі «Викладачі англійської мови» в Івано-Франківському обласного і-ті післядипломної педагогічної освіти,         24 грудня 2020 р.

 

 

Босович М. В.

 • пройшла підвищення кваліфікації в групі «Викладачі математики» в Івано-Франківському обласного і-ті післядипломної педагогічної освіти,           16 грудня 2020 р.

Пліхтяк Л. М.

 • підвищувала кваліфікацію на Всеукраїнській онлайн конференції «Формування особистості: виклики часу і нові контексти розвитку» 30 вересня 2020 р. Отримала 4 сертифікати:
 • за темою «Нове в освіті. Використання фасилітації в навчальному процесі», 15 годин/0,5 кредиту ЄКТС;
 • за темою «Практика в Zoom, Skype, GoogleClass», 15 годин/0,5 кредиту ЄКТС;
 • за темою «Застосування технології «майстерня» на сучасному уроці біології», 15 годин/0,5 кредиту ЄКТС;
 • за темою «STEM-підходи в освіті. Інструменти», 15 годин/0,5 кредиту ЄКТС;

Кабин С. В.

 • підвищувала кваліфікацію на Всеукраїнському семінарі «Соціально-педагогічні засади формування та громадської відповідальності студентів» 30 вересня 2020 р.
 • учасник вебінару «Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання»;

Мартинюк Г. М.

 • пройшла навчання за програмою професійного розвитку вчителів «Методика розвитку критичного мислення на уроках історії», 1 грудня 2020 р. Тривалість – 8 годин.
 • пройшла курси підвищення кваліфікації за темою «Лайфхаки для сучасного вчителя», 18 серпня 2020 р., 15 годин/0,5 кредиту ЄКТС;
 • пройшла курси підвищення кваліфікації за темою «Застосування засобів Microsoft (Word, Excel) для організації та контролю знань учнів та студентів», 27 липпня 2020 р., 15 годин/0,5 кредиту ЄКТС;

           Також у Білоцерківському ін-туті неперервної професійної освіти 08 лютого 2020 р. пройшли курси підвищення кваліфікації такі викладачі:     Тим’як І. Ю., Кабин С. В., Бурдяк Н. А., Козар Л. С., Слободян В. М., Якимишин Я. В., Стеф’юк П. Ю., Бойчук І. І., Баревич О. В., Боринський О. П.          

Пасічняк М. М., практичний психолог

 • взяла участь в онлайн-семінарі «Шляхи удосконалення психологічної компетенції викладача» 3 грудня 2020 р. Тривалість – 8 годин

Тимяк І. Ю., заступник директора з виховної роботи

 • пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів з виховної роботи закладів фахової передвищої освіти (17 грудня, 2020 р). Доповідь на тему – «Концепція  превентивного виховання в мистецького закладі; запобігання правопорушенням у студентському середовищі».

                 

                 

Студентські досягнення

        З метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, захисту прав сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування в нього навичок майбутнього організатора, керівника, в коледжі працює Рада студентського самоврядування.

       У своїй діяльності студентське самоврядування  Косівського фахового коледжу ПДМ ЛНАМ керується законодавством України, рішеннями МОН України, Управління освіти і науки України Івано-Франківської облдержадміністрації, Положенням коледжу, Положенням про Раду студентського самоврядування   та іншими законодавчими документами. Студентське самоврядування здійснюється на рівні  курсу, академічної групи, коледжу, гуртожитку.

        Незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію, студенти КФКПДМ ЛНАМ демонструють значні успіхи як на обласному, всеукраїнському, так і на міжнародному рівні.

         Зокрема, наказом № 320 Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА (згідно програми «Обдаровані діти») призначено стипендію голови обласної державної адміністрації студентці 3 курсу відділу ХР фахового коледжу Сніховській О. С.

          11 листопада 2020 року у м. Івано-Франківськ відбувся обласний конкурс поезії, присвячений Дню української писемності. Студентка 3 курсу відділу ХОМ коледжу отримала І місце у номінації «Патріотика».

           Активну творчу діяльність веде студентка 3 курсу відділу художній розпис Сніховська О. С. Студентка коледжу отримала перемогу на багатьох всеукраїнських та міжнародних мистецьких конкурсах:

 • отримала диплом І ступеню у Всеукраїнському конкурсі образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;
 • отримала диплом І ступеню у Всеукраїнському дистанційному конкурсі образотворчого та декоративно-прикладнового мистецтва у номінації «Образотворче мистецтво»;
 • отримала диплом І ступеню у Всеукраїнському дистанційному конкурсі образотворчого та декоративно-прикладнового мистецтва у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво»;
 • отримала І місце у Всеукраїнському конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Я і мистецтво» у номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво»;
 • отримала Гран-прі у ІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва «Осіння палітра талантів» у номінації «Декоративно-прикладне та образотворче мистецтво (V вікова категорія)»;
 • лауреат І премії у Всеукраїнському багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Зоряний час 2020» у номінації «Образотворче мистецтво»;
 • переможець Всеукраїнського художнього фестивалю «Малюй.ua» у номінації «За внесок у розвиток культури України в Чорногорії»;
 • І місце у Міжнародному фестивалі «Golden Time Talant» у номінації «Painting», United Kingdom;
 • ІІ місце у Міжнародному фестивалі «Golden Time Talant» у номінації «Art and Crafts», United Kingdom;

Творча і наукова діяльність

директора КФКПДМ ЛНАМ Стеф’юка Р. Г.

 

Навчально-методична робота          

 • написав відгук на автореферат дисертації Гаврилюка Романа Миколайовича «Декоративно-ужиткове мистецтво Вижницької школи:традиції та новаторські творчі концепції», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво;
 • написав відгук на автореферат дисертації Попенюк Юлії Анатоліївни «Образ Різдва Христового в українському малярстві ХV–XVIII ст.: аспекти інтерпретації та художнього втілення», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05 – образотворче мистецтво;
 • рецензував 4 магістерські наукові роботи студентів Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ (2020 р.);
 • рецензував авторську навчальну програму з позашкільної освіти науково-технічного напряму «Архітектурне моделювання»;

Організаційно-методична робота

 

 • розробив «Положення про Косівський фаховий коледж прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв».
 • розробив «Положення про дистанційне навчання студентів Косівського фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ».
 • розробив «Положення про самостійну роботу студентів Косівського фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ».
 • розробив «Положення підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних працівників Косівського фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ».
 • пройшов міжнародне дистанційне стажування (галузь знань «Культура і мистецтво») у Varna University of Management (сертифікат № 267/15.09.2020).
 • брав участь у засіданні ради директорів закладів фахової передвищої освіти Івано-Франківської області (23 січня 2020 р.), підготував доповідь на тему «Про формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі фахової передвищої освіти».
 • приймав участь у засіданні Ради директорів закладів фахової передвищої освіти Івано-Франківської області. (24 вересня 2020 р., м. Івано-Франківськ).
 • приймав участь у засіданні Ради директорів закладів фахової передвищої освіти Івано-Франківської області. (17 грудня 2020 р., м. Івано-Франківськ).
 • пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації керівників закладів фахової передвищої освіти (5-6 жовтня, 2020 р., сертифікат № 38282994/1678-20). Доповідь на тему – «Формування зв’язків із роботодавцями, організація практичної підготовки та співпраця з формування баз практик».
 • 28 лютого 2020 року в Косівського фаховому коледжі прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ відбулось обласне засідання викладачів інформатики закладів фахової передвищої освіти, вступне слово.
 • пройшов курси підвищення кваліфікації для директорів закладів фахової передвищої освіти (лютий, 2020 р., свідоцтво № 000784-20).
 • організував курси підвищення кваліфікації для викладачів циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (Інститут післядипломної освіти, м. Івано-Франківськ).

Творча та наукова діяльність

 

 • прийняв участь у Всеукраїнській художній виставці до Дня художника (9-25 жовтня, 2020 р., м. Київ).
 • прийняв участь у ІІІ Всеукраїнській виставці декоративно-ужиткового мистецтва «Від Землі до Сонця» (5-23 жовтня, 2020 р., м. Чернівці).

ПУБЛІКАЦІЇ

 

1. Стеф’юк Р. Г. Дерев’яні придорожні хрести Гуцульщини. With proceedings of the international scientific and practical conference «Public communication in science: philosophical, cultural, political, economic and it context». USA, Houston : «European Scientific Platform», 2020. (Vol. 5). P. 72−76.

2. Стеф’юк Р. Г., Бзунько С. В. Дерев’яне різьблення Гуцульщини: осередки збереження та розвитку традицій. With proceedings of the international Scientific and Practical conference «Theoretikal and empirical scientific research: concept and trends». Oxford, United Kingdom : «European Scientific Platform», 2020. (Vol. 4). P. 117−120.

3. Стеф’юк Р. Г. Фахові мистецькі коледжі: сучасні тенденції // Всеукр. онлайн-конференція «Декоративно-прикладне мистецтво Буковини як джерело національної ідентичності». Вижниця, 2020. С. 181–186.

4. Стеф’юк Р. Г. Косівський фаховий коледж прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв – визначний осередок культурних традицій Гуцульщини. With proceedings of the international scientific and practical conference «Specialized and multidisciplinary scientific researches». NLD, Аmsterdam : «European Scientific Platform», 2020. (Vol. 6). P. 107–109.

5. Вах І., Стеф’юк Р., Фарилюк Х. Художньо-стильові особливості металевих оправ для Євангелій (на прикладі церков Тлумацького й Тисменецького районів Івано-Франківської області) With proceedings of the international scientific and practical conference «Wissenschaftliche Ergebnisse und Errungenschaften». Мunich, Germany : «European Scientific Platform», 2020.

          6. Barna Nataliia, Smyrna Lesia, Lehenkyi Yurii, Stefiuk Roman, Yaroshovets Tetyana. Environmental-constructional foundations humanitarian and art education in Ukraine. American Philosophical Quarterly. 2020. ISSN: 0003-0481 E-ISSN: 2152-1123 Description.