АТЕСТАЦІЯ

Атестаційний період – це надзвичайно важливий етап діяльності коледжу. Досвід багатьох навчальних закладів свідчить, що атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Під час атестації вивчаються професійні якості педагогічного працівника, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих педагогічних працівників навчального закладу.

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (частина І ст.50 “Закону України про освіту") .

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.

Завдання атестації: сприяти підвищенню кваліфікації педагогічних працівників шляхом оцінювання професійних знань викладачів, методики викладання, виховання та  спрямована на оцінку досягнень педагогічного працівника у його діяльності, на заохочення його успіхів у справі навчання та виховання здобувачів освіти.

Умовою атестації педагогічного працівника є обов’язкове проходження ним у міжатестаційний період  підвищення кваліфікації у порядку визначеному законодавством.

Атестація педагогічних працівників закладів освіти проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 54), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 805 від 09 вересня 2022 року, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 21 грудня 2022 року за № 11649/38985.

Атестація – одне з найскладніших і найважливіших управлінських та методичних питань коледжу. Її безпосередніми організаторами і керівниками в коледжі є директор та його заступник. Як правило, роботу, пов’язану з атестацією педагогічних працівників, згідно з розподілом функціональних обов’язків, організовують і проводять заступник директора з навчальної роботи та методист. Їх обов’язком перш за все є створення у коледжі системи атестаційної роботи.

Отже, атестація педагогічних працівників може виконати покладену на неї функцію лише за умови включення її, з одного боку, в систему управлінської діяльності та, з іншого боку, в систему методичної роботи, спрямованої на забезпечення розвитку творчої ініціативи, підвищення рівня професійної майстерності та якості педагогічних працівників.