СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

PDF fileСтратегія розвитку КФКПДМ ЛНАМ

Концепція та стратегія освітньої діяльності

       Концепція освітньої діяльності Коледжу – програмний документ, який містить цілі та принципи освітньої діяльності Коледжу, що спрямовані на забезпечення через навчально-виховний процес всебічного розвитку людини як особистості, найвищої цінності суспільства, її здатності до отримання знань впродовж життя, виховання моральних цінностей.

       Освітня діяльність Коледжу ґрунтується на концептуальних засадах Національної Доктрини розвитку освіту, Законів України «Про освіту» та «Про фахову передвищу освіту».

       Метою діяльності фахового коледжу є здійснення діяльності, пов’язаної із наданням освітніх послуг з одержання профільної середньої освіти академічного спрямування, з одержання фахової передвищої освіти, забезпечення сфери освіти й культури висококваліфікованими художниками-виконавцями з високим рівнем громадських, духовних і моральних якостей. Навчальні методики в Коледжі базуються на реґіональних традиціях народного мистецтва та принципах їх адаптації до вимог сучасного мистецького середовища.

Пріоритетними напрямками розвитку Коледжу є:

  • розробка та забезпечення функціонування результативної системи управління розвитком Коледжу, вивчення, аналіз та застосування європейського досвіду в освітній сфері діяльності з метою виявлення резервів підвищення якості освітніх послуг, здійснення запобіжних і коригувальних дій, спрямованих на усунення причин невідповідностей у діяльності Коледжу та забезпечення його конкурентоздатності.
  • поєднання професійної підготовки фахівців із формуванням у них широкого світогляду, громадянської зрілості, національної свідомості, високої моральної культури, здорового способу життя;
  • забезпечення відповідності освітніх послуг до державних стандартів фахової перед вищої освіти та європейських вимог до якості знань при входженні в єдиний освітній простір;
  • створення та забезпечення рівних умов доступу до здобуття фахової передвищої освіти, залучення до навчання вступників, забезпечення прозорості, відкритості вступної кампанії;
  • відкриття нових перспективних спеціальностей для підготовки фахівців;
  • розвиток мистецької компоненти у навчальних програмах фахового коледжу, проведення творчих експериментів, впровадження інноваційних управлінських, педагогічних та інформаційних технологій, спрямованих на зміцнення цілісної структури Коледжу, забезпечення його сталого розвитку.

               Основні напрямки діяльності фахового коледжу:

       1. Забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу освіту.

       2. Провадження освітньої діяльності на високому рівні, яка включає навчальну, виховну, культурну та методичну діяльність.

       3. Забезпечення належних умов для формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання морально, психологічно та фізично здорового покоління громадян.

       4. Формування у здобувачів фахової передвищої освіти громадянської позиції, патріотизму, академічної доброчесності, моральних цінностей, здатності критично й творчо мислити, самоорганізовуватися в сучасних умовах.

       5. Забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємоповаги між працівниками, викладачами та студентами.

       6. Забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі теоретичного та практичного навчання, пошуково-дослідницької та інноваційної діяльності.

        7. Створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх творчих здібностей і талантів, збереження здоров’я студентів.

       8. Збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.

       9. Налагодження міжнародних зв’язків, обмін досвідом та провадження міжнародної діяльності у сфері культури та мистецтва.

       10. Взаємодія з роботодавцями, їх організаціями, професійними об’єднаннями та сприяння працевлаштування випускників.